zum Inhalt springen
لطفا اطلاعات خود را به زبان انگلیسی/آلمانی ، به شکلی که درهنگام ثبت نام در مدارک دانشگاه وارد کرده اید ، در فرم زیر وارد نمائید •
تضمین می کنیم که تمامی اطلاعات شما ،محرمانه تلقی می شود و در اختیار شخص ثالث قرار نمی گیرد •
قسمت هایی که با علامت ستاره مشخص شده اند، باید پر شوند*
بررسی و تائید عضویت شما ممکن است، به 2 تا 3 هفته زمان احتیاج داشته باشد •